Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VERKOOPS-, HUUR- EN HERSTELLINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 : Offertes en bestekken

Onder voorbehoud van wat hierna bepaald wordt, gaat onze vennootschap in haar verkoops- of huuroffertes of in haar herstellingsbestekken geen verbintenis aan. In geval van verkoop beperken onze verbintenissen zich tot de levering van het in onze offertes en bestekken gespecifieerde materieel. Iedere aanvulling of wijziging moet aan onze voorafgaande en schriftelijke goedkeuring worden onderworpen.

De herstellingsbestekken worden zo nauwkeurig mogelijk opgemaakt. De prijs van de vervangingsstukken wordt ter informatie vermeld. De vervangingsstukken worden gefactureerd op grond van de prijzen in voege op het ogenblik van de levering. De kosten en de prijs van de bestekken komen ten laste van de klant indien hij van de herstelling afziet. Wij zijn niet meer verbonden door een herstellingsbestek dat binnen de acht dagen van het versturen ervan niet schriftelijk werd aanvaard.

 

Artikel 2 : Levering, inbezitstelling, goedkeuring

  1. Verkoop : de levering en de goedkeuring worden altijd geacht in onze werkplaatsen te hebben plaatsgevonden. De leveringstermijnen worden slechts ter informatie aangegeven.

Indien de betaling van een voorschot voor de levering of een betaling door middel van een volledige of gedeeltelijke financiering in het contract bedongen is, gaat de leveringstermijn pas in bij de ontvangst van dit voorschot of bij de betaling van de door de financieringsinstelling verschuldigde bedragen of bij de bevestiging van de verbintenis van laatstgenoemde om krachtens onze algemene voorwaarden te betalen. De vertraging in de levering kan in geen geval de leveringsweigering, de annulering of de éénzijdige opzegging van de bestelling rechtvaardigen en geeft geen recht op enige vergoeding.

  1. Huur : het verhuurde goed is geacht in onze magazijnen en werkplaatsen in het bezit van de medecontractant te worden gesteld. De huur is bijgevolg verschuldigd vanaf de dag waarop het goed ter beschikking van de huurder wordt gesteld tot en met de dag waarop het verhuurde goed aan onze vennootschap wordt teruggebracht. Elke begonnen maand dient volledig te worden betaald.
  2. Herstelling : de herstellingstermijnen, termijnen tot de volledige afwerking in onze werkplaatsen, worden enkel informatief aangegeven. Wanneer de contante betaling van een voorschot in een aanvaard bestek bedongen is, gaat de herstellingstermijn slechts in bij de ontvangst van dit voorschot. De vertraging in de uitvoering van de herstelling geeft geen recht op enige vergoeding. Voor elke herstelling aan het gehuurde materieel is de huurder verplicht zich onmiddellijk te wenden tot de verhuurder. De herstellingskosten of kosten voor levering van wisselstukken zullen worden doorberekend aan de geldende prijzen ten tijde van het begin van de huurovereenkomst.

 

Artikel 3 : Toeval of overmacht

In geval van overmacht behouden wij ons het recht voor ofwel de verkoop of de huur te annuleren, ofwel onze leveringen naar verhouding te reduceren, ofwel de leverings-, inbezitstellings- of herstellingstermijnen te schorsen, dit alles zonder schadevergoeding voor de medecontractant die zich er in elk geval toe verbindt de overeenkomst niet te annuleren.

 

Artikel 4 : Transport

Behoudens geschreven afwijking komen de transportkosten ten laste van de medecontractant. Het materieel wordt op risico van de medecontractant vervoerd, welk het transportmiddel ook is en zelfs bij vervoer door onze eigen voertuigen. Indien wij voor het transport zorgen, moet de plaats waar de geleverde goederen dienen te worden geïnstalleerd of opgeslagen toegankelijk zijn. Alle kosten veroorzaakt door een moeilijke toegang komen ten laste van de medecontractant.

 

Artikel 5 : Betaling

Onze facturen dienen bij de levering of de inbezitstelling contant te worden betaald. Wanneer betalingstermijnen of een betaling door middel van een financiering overeengekomen werden, heeft de niet-betaling van een schijf of van een wissel op de vervaldag tot gevolg dat de volledige prijs of het saldo van de verschuldigde prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar wordt. Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar op de zetel van onze vennootschap of mits voorlegging van een wissel of van een kwijting. Ieder op de vervaldag onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met verwijlintresten tegen de rentevoet van 1 % per maand vanaf de uitgiftedatum van de factuur. Bovendien wordt de medecontractant, bij de volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht, naast de overeengekomen verwijlintresten, een schadevergoeding van 15 % van het onbetaald bedrag, met een minimum van 24,79 € te betalen. Klachten met betrekking tot de facturen worden enkel in aanmerking genomen als ze per aangetekende brief binnen de 48 uren vanaf de ontvangst van de factuur worden ingediend. De acceptatie van een factuur betekent dat de medecontractant alle vermeldingen van de factuur aanvaardt, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden. De gefactureerde huurprijs wordt berekend vanaf de dag van vertrek uit onze magazijnen tot en met de dag van de retourlevering inbegrepen, met een minimum van één maand.

 

Artikel 6 : Montage

De montage wordt in de verkoop of de huur niet begrepen. De medecontractant is ertoe gehouden de voor de montage nodige mankracht en hanteringsmateriaal op eigen kosten te vinden en deze ons gratis ter beschikking te stellen.

De medecontractant is ertoe gehouden het te onzer beschikking gestelde personeel tegen ongevallen te verzekeren, alsmede voor de burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van ongelukken in de loop van of veroorzaakt door de montage.

 

 

 

zie keerzijde

 

 

Indien er niettegenstaande door beide partijen een schriftelijke overeengekomen verbintenis tot montage werd ondertekend, dan verplicht deze verbintenis ons enkel tot het ter beschikking stellen van een monteur aan de medecontractant. Het loon van de monteur wordt aan de medecontractant gefactureerd, vanaf zijn vertrek uit onze werkplaatsen tot zijn terugkomst.

 

Artikel 7 : Voorbehoud van eigendom

Het eigendomsrecht op het verkochte materieel wordt enkel na de volledige betaling van de verkoopprijs, van de eventuele verwijlintresten en alle bijkomende vergoedingen aan de medecontractant overgedragen. Alle risico’s, en o.a. de risico’s met betrekking tot de beschadiging, de vernietiging, het totaal of gedeeltelijk verlies, die al dan niet te wijten zijn aan een fout van de koper of van overmacht, worden echter bij het sluiten van de overeenkomst aan de medecontractant overgedragen.  De medecontractant kan dergelijke gebeurtenissen niet tot staving van vordering tot ontbinding van het contract inroepen en kan zich er evenmin op beroepen om het contract weigeren uit te voeren.

 

Artikel 8 : Onderhoud, aansprakelijkheid, verzekering

Het verhuurde materieel wordt in goede werkstaat aan de medecontractant geleverd. De medecontractant is bijgevolg aansprakelijk voor elk bederf, beschadiging of ongeval dat zich in de loop van de huur aan het materieel voordoet. De medecontractant is ertoe gehouden het gehuurde materieel in onberispelijke staat te onderhouden. Hij verbindt zich er van nu af aan toe onze vennootschap of alle door haar gemachtigde derde in staat te stellen het verhuurde materieel te allen tijde en op het eerste verzoek te onderzoeken. Wanneer het contract een heftoestel betreft verbindt de medecontractant zich ertoe het gehuurde goed elk trimester door een door de staat erkend keuringsorganisme te laten onderzoeken. Bij het verstrijken van de huur dient de medecontractant ons het verhuurde materieel terug te geven in dezelfde staat waarin hij het ontvangen heeft behoudens slijtage door normaal gebruik, in ons depot alwaar het werd afgehaald. De medecontractant dient het verhuurde materieel op eigen kosten voor de hele huurperiode tegen alle risico’s te verzekeren, en in het bijzonder tegen diefstal en verlies. De medecontractant verbindt zich ertoe ons op het eerste verzoek een kopie van de te dien einde gesloten polis voor te leggen.

 

Artikel 9 : Waarborg bij verkoop en herstelling

Al het door onze vennootschap geleverde nieuwe materieel wordt gedurende zes maanden gewaarborgd. Deze termijn wordt tot drie maanden herleid voor de herstellingen en tot anderhalve maand als het nieuwe of herstelde materieel méér dan 45 uren per week werkt. Stalen hijskabels, truckverschuivingswanden, motorriemen, afstandsbedieningskabels en banden, die in korte tijd versleten zijn, vallen niet onder de boven vermelde waarborg. Onze verbintenis beperkt zich tot het gratis vervangen van elk beschadigd stuk, voor zover deze behoorlijk vastgestelde beschadiging te wijten is aan een gebrek in de materie of in de bouw. De vervangen stukken behoren ons toe. Worden door onze waarborg echter niet gedekt : de kosten van de voor de vervanging nodige mankracht, de transportkosten alsmede alle vergoedingen, eveneens die wegens onbeschikbaarheid, werkloosheid, ongeluk aan personen of aan derden verschuldigd zouden zijn, enz… De medecontractant doet hierbij afstand van elke vordering uit dien hoofde en vrijwaart ons bovendien tegen alle door derden ingestelde vorderingen. Er bestaat geen waarborg voor het tweedehandsmaterieel dat in de staat waarin het zich bevindt wordt verkocht. Er wordt geen waarborg zowel aan de medecontractant als aan derden verstrekt ingeval van overdracht van het materieel. Voor het materieel dat niet door ons wordt gefabriceerd en voor het elektrisch materieel, geldt enkel de waarborg van de fabrikant.

 

Artikel 10 : Ontbinding

Indien de medecontractant in gebreke blijft de verkoopprijs van het materieel te betalen, of ingeval van huur, indien hij één van de hem door het huurcontract of de onderhavige algemene voorwaarden opgelegde verplichtingen miskent, heeft onze vennootschap de mogelijkheid om, na het verstrijken van een termijn van acht dagen na het versturen van een zonder gevolg gebleven aanmaning, de verbintenis zonder verder gevolg te verbreken. Onze vennootschap behoudt zich bovendien het recht voor de betaling van een schadevergoeding door de medecontractant omwille van de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst is de medecontractant ertoe gehouden ons op het eerste verzoek het verkochte of verhuurde materieel op zijn eigen kosten en risico’s terug te bezorgen. Bij gebreke heeft onze vennootschap het recht haar materieel zelf terug te gaan halen, op welke plaats ook, op kosten en risico’s van de medecontractant.

 

Artikel 11 : Bevoegde rechtbank

Voor het beslechten van geschillen die hun rechtstreekse of onrechtstreekse oorzaak vinden in de door onze vennootschap gesloten contracten of in de door laatstgenoemde ondertekende beloften en effecten, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd en in het voorkomend geval, het vredegerecht van het tweede kanton Elsene.

 

Artikel 12 : Algemene voorwaarden van de medecontractant

Enkel de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door onze vennootschap gesloten verkoops- en huurovereenkomsten en op de door laatstgenoemde uitgevoerde herstellingen, niettegenstaande elke tegenstrijdige bepaling in de algemene voorwaarden van de medecontractant. De algemene voorwaarden van de medecontractant worden slechts mits schriftelijke aanvaarding van onzentwege toegepast.

 

Artikel 13 : Nietigheid

De nietigheid van één van de onderhavige voorwaarden oefent geen invloed uit op de geldigheid van de andere bepalingen.

 

 

*

 

Copyright © 2021 - Eteamsys. All rights reserved.